CART (0)
EN | TH
SHIPPING & RETURN
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
  1. สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  2. สินค้ามีการส่งผิดชนิด ผิดสี หรือผิดกลิ่น
  3. สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย (จากความบกพร่องในกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง)

หมายเหตุ
- สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์เดิม
- หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
- ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้า
- จะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้และส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนสินค้าใหม่
ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าจากท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้า และตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์ แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย